Call: +48785725666

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu – ZAMÓW ONLINE Polityka prywatności

Regulamin serwisów salmonsushi.pl/resturacjasalmon.pl

I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu WWW, zlokalizowanego pod adresem http://salmonsushi.pl oraz salmon.waw.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).
1.2. Usługa świadczona jest przez Reskliwen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-496, ul. Gustawa Morcinka 5 lok. 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU pod numerem KRS: 0000524658, NIP: 5223019016, (dalej: „Usługodawca”).
1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
1.4. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści bezprawnych.
1.5 Użytkownik nie może dokonywać czynów mających na celu zakłócanie działania Serwisu. Wszelkie takie działania mogą skutkować zawieszeniem możliwości korzystania z Serwisu. Dodatkowo Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w wypadkach, w których zachodzi podejrzenie o popełnienie czynu zabronionego.
1.6 Użytkownik zobowiązany jest do:
1. korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa
2. składania jedynie rzeczywistych zamówień,
3. dokonywania płatności za złożone zamówienia.
II. Usługa i korzystanie z usługi
2.1. Świadczona usługa polega na udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet zawartości Serwisu i umożliwieniu użytkownikowi zapoznania się przy jego pomocy z ofertą prowadzoną przez Usługodawcę RESTAURACJA SALMON a także składanie zamówień z dostawą na wybrany adres.
2.2. Usługa dostępna jest dla użytkowników końcowych sieci Internet.
2.3. Świadczona usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Osoby prawne mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wskazania osoby fizycznej jako użytkownika.
2.4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. Płatności wymagają natomiast zamówione poprzez Serwis produkty zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.
2.5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po dokonaniu rejestracji a także bez dokonywania rejestracji.
2.6. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową.
2.7. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Użytkownika zapisane zostają pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej mógłby na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził.
2.8 Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której to usłudze pliki cookies zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Witryny (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Witryny, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.
2.9 Jak wyłączyć pliki Cookies? W przeglądarce Mozilla Firefox W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych. W przeglądarce Google Chrome W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
III. Składanie zamówień i płatności
3.1. Dla użytkowników chcących dokonać zamówienia bez rejestrowania się w Serwisie obowiązuje następująca procedura:
1. Wybranie typu zamówienia w Serwisie
2. Wypełnienie następujących pól w formularzu zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy. Sprawdzenie dostępności usługi dostawy w wybranym rejon następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji dostawy dla wpisanego adresu użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.
3. Wybranie produktów z oferty w Serwisie poprzez ich zaznaczenie, wybranie odpowiednich ilości oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji, o ile takie są możliwe dla danego produktu.
4. Ostateczne zaakceptowanie całego zamówienie poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia zamówienia.
5. Dokonanie wyboru metody płatności.
3.2. Dla użytkowników zarejestrowanych w Serwisie chcących dokonać zamówienia obowiązuje następująca procedura:
1. Zalogowanie się do Serwisu
2. Wybranie typu zamówienia w Serwisie
3. Wybranie z listy zapisanych adresów tego na który ma zostać dostarczona usługa.
4. Wybranie produktów z oferty w Serwisie poprzez ich zaznaczenie, wybranie odpowiednich ilości oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji, o ile takie są możliwe dla danego produktu.
5. Ostateczne zaakceptowanie całego zamówienie poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia zamówienia.
6. Dokonanie wyboru metody płatności
3.3. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio opisanych w punktach 3.1 oraz 3.2 powyżej zamówienie zostaje przyjęte do realizacji
3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez użytkownika w trakcie rejestracji. 3.5. Usługodawca akceptuje następujące formy płatności:
1. płatność przy odbiorze – gotówką,
2. płatność z góry – płatność on-line przy wykorzystaniu systemu płatności z którym współpracuje Serwis.
3.6. Użytkownik może po złożeniu zamówienia otrzymać fakturę obejmującą dane zamówienie. W celu jej wystawienia konieczne jest wybranie opcji Faktura VAT w Serwisie. Faktura zostanie następnie przekazana użytkownikowi wraz z zamówieniem. Dla użytkowników zarejestrowanych serwis umożliwi zapisanie 3 zestawów danych niezbędnych do wystawienia faktury przy czym serwis umożliwi wyszukanie wcześniej wpisanych danych za pomocą numeru NIP. Użytkownicy niezarejestrowani będą zobowiązani wpisywać dane każdorazowo,.IV. Odpowiedzialność
4.1. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże takiej pełnej dostępności oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie z ważnych powodów np. takich jak zmiany w przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy podatkowe, wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu, ekonomiczna nieopłacalność Serwisu. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Jakakolwiek zmiana Usługi nie wpłynie niekorzystnie na realizację złożonego zamówienia.
4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
4.4. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne i wyczerpujące..
4.5. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko, co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.
V. Reklamacje
5.1. Reklamacje mogą być realizowane poprzez serwis lub poprzez telefoniczny kontakt z restauracją dostarczającą zamówienie. Zależnie od wyboru dokonanego przez Użytkownika oraz odpowiednio do zaistniałej sytuacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji Usługodawca dokonuje następujących czynności: a) dowiezienie brakujących produktów lub wymiana reklamowanych produktów, b) całkowity zwrot wartości danego zamówienia, c) udzielenie zniżki na kolejne zamówienie,
5.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż do 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.
5.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w przypadku użytkowników zarejestrowanych.
VI. Ochrona danych osobowych
6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Reskliwen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-496, ul. Gustawa Morcinka 5 lok. 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU pod numerem KRS: 0000524658, NIP: 5223019016, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
6.2. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia przetwarzane są przez administratora w celu realizacji zamówienia. Administrator może także przetwarzać te dane w celu marketingu własnych produktów i usług. Przesyłanie informacji handlowej użytkownikom będącym oznaczonymi osobami fizycznymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS) wymaga zgody użytkownika.
6.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6.4 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Administratora jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Administrator otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
6.5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu prawidłowych danych, jak też ich aktualizacji.
6.6. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników właściwym organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.
6.7 Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line przy pomocy systemu płatności online będą również udostępniane przez Użytkownika firmie współpracującej z Serwisem.
VII. Postanowienia końcowe
7.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy, w restauracji Salmon oraz na stronie Serwisu, pod adresem URL http://www.salmon.waw.pl.
7.3 W sprawach związanych z Serwisem Użytkownicy mogą uzyskać informacje kontaktując się Usługodawca na adres Reskliwen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-496, ul. Gustawa Morcinka 5 lok. 28, tel. +48785725666
0

Your Cart